ثبت درخواست برون سازمانی مركز آموزش ماموت


ثبت درخواست برون سازمانی مركز آموزش ماموتدوره هاي فستو تابستان 97

عنوان دورهمحل برگزاریروزهای برگزارینام مدرستاریخ شروعساعت برگزاریمدت زمان (ساعت)شهریه دوره (ریال)تعداد (نفر)عملیات
پنيوماتيك مقدماتي ماموت- كلاس G102 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه آقاي مهندس رضايي 17-15-13 مرداد 8-16 24 4675000 8 ثبت نام
plc مقدماتي ماموت- كلاس G102 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه جناب آقاي مهندس جلالي 24-22-20 مرداد 8-16 24 5250000 8 ثبت نام
پيشرفته plc ماموت- كلاس G102 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه آقاي مهندس ميرزايي 7-5-3 شهريور 8-16 24 550000 8 ثبت نام
پنيوماتيك پيشرفته ماموت- كلاس G103 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه آقاي مهندس رضايي 14-12-10 شهريور 8-16 24 5000000 8 ثبت نام
سنسوريك ماموت- كلاس G102 سه شنبه ها آقاي مهندس رضايي 20-13-6 شهريور 8-16 24 4675000 8 ثبت نام
هيدروليك مقدماتي ماموت- كلاس G102 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه آقاي مهندس بركاتي 21-19-17 شهريور 8-16 24 5500000 8 ثبت نام
هيدروليك تعميراتي ماموت- كلاس G102 شنبه-يكشنبه-دوشنبه آقاي مهندس رضايي 26-25-24شهريور 8-16 24 6300000 8 ثبت نام

تقويم آموزشي فستو بهار 1397

عنوان دورهمحل برگزاریروزهای برگزارینام مدرستاریخ شروعساعت برگزاریمدت زمان (ساعت)شهریه دوره (ریال)تعداد (نفر)عملیات
مقدماتي plc ماموت- كلاس G102 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه جناب آقاي مهندس جلالي 97/02/22-97/02/24-97/02/26 8-16 24 5250000 8 ثبت نام
پيشرفته plc ماموت- كلاس G102 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه آقاي ميرزايي 97/03/05-97/03/07-97/03/09 8-16 24 5500000 8 ثبت نام
پنيوماتيك مقدماتي ماموت- كلاس G102 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه آقاي مهندس رضايي 97/02/15-97/02/17-97/02/19 8-16 24 4675000 8 ثبت نام
پنيوماتيك پيشرفته ماموت- كلاس G102 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه آقاي مهندس رضايي 97/02/29-97/02/31-97/03/02 8-16 24 5000000 8 ثبت نام
سنسوريك ماموت- كلاس G102 يكشنبه-سه شنبه-پنجشنبه آقاي مهندس رضايي 97/03/20-97/03/22/97/03/24 8-16 24 4675000 8 ثبت نام
هيدروليك مقدماتي ماموت- كلاس G102 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه آقاي مهندس بركاتي 97/03/19-97/03/21-97/03/23 8-16 24 5500000 8 ثبت نام
هيدروليك تعميراتي ماموت- كلاس G102 يكشنبه-سه شنبه-پنجشنبه آقاي مهندس رضايي 97/03/27-97/03/29-97/03/31 8-16 24 6300000 8 ثبت نام

تقويم آموزشي فستو-پاييز 1396

عنوان دورهمحل برگزاریروزهای برگزارینام مدرستاریخ شروعساعت برگزاریمدت زمان (ساعت)شهریه دوره (ریال)تعداد (نفر)عملیات
Basic Plc ماموت- كلاس G103 يكشنبه و دوشنبه مهندس حامد جلالي 96/07/23 8 صبح 24 4750000 8 ثبت نام
هيدروليك مقدماتي ماموت- كلاس G102 سه شنبه ها مهندس مهدي سلطاني 96/07/11 8 صبح 24 4950000 8 ثبت نام
پنيوماتيك مقدماتي ماموت- كلاس G103 شنبه، يكشنبه و دوشنبه مهندس سعيد رضايي 96/07/15 8 صبح 24 4250000 8 ثبت نام
هيدروليك تعميراتي ماموت- كلاس G102 سه شنبه ها مهندس مهدي سلطاني 96/08/09 8 صبح 24 5940000 8 ثبت نام
Advanced Plc ماموت- كلاس G103 دو شنبه ها مهندس قادر ميرزايي 96/08/08 8 صبح 24 4950000 8 ثبت نام
سنسوريك ماموت- كلاس G102 يكشنبه ها مهندس سعيد رضايي 96/08/07 8 24 4250000 8 ثبت نام
پنيوماتيك پيشرفته ماموت- كلاس G103 شنبه ها مهندس سعيد رضايي 96/08/06 8 صبح 24 4600000 8 ثبت نام
هيدروليك مقدماتي ماموت- كلاس G102 يكشنبه ، دوشنبه مهندس مهدي سلطاني 96/09/05 8 صبح 24 4950000 8 ثبت نام
Basic Plc ماموت- كلاس G103 سه شنبه ها مهندس حامد جلالي 96/09/14 8 صبح 24 4750000 8 ثبت نام
پنيوماتيك مقدماتي ماموت- كلاس G103 شنبه، يكشنبه و دوشنبه مهندس سعيد رضايي 96/09/18 8 صبح 24 4250000 8 ثبت نام

تقوبم بهار 96

عنوان دورهمحل برگزاریروزهای برگزارینام مدرستاریخ شروعساعت برگزاریمدت زمان (ساعت)شهریه دوره (ریال)تعداد (نفر)عملیات
هيدروليك مقدماتي گروه 1 سال 96 ماموت- كلاس G102 دوشنبه ها مهندس سلطاني 96/02/18 13:30 الي 17:30 24 4500000 9 ثبت نام
پنيوماتيك مقدماتي گروه 1 سال 96 ماموت- كلاس G103 دوشنبه ها مهندس سعيد رضايي 96/02/18 8 الي 12 24 3900000 9 ثبت نام

برنامه آموزشي دوره هاي فستو در نمايندگي استان البرز - تقويم زمستان

عنوان دورهمحل برگزاریروزهای برگزارینام مدرستاریخ شروعساعت برگزاریمدت زمان (ساعت)شهریه دوره (ریال)تعداد (نفر)عملیات
مقدماتي plc ماموت- كلاس G103 شنبه، يكشنبه، دوشنبه قادر ميرزايي 95/10/04 8-16 24 4300000 8 ثبت نام
پنيوماتيك مقدماتي ماموت- كلاس G103 دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه سعيد رضايي 95/10/27 8-16 24 3900000 8 ثبت نام
پنيوماتيك پيشرفته ماموت- كلاس G103 دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه سعيد رضايي 95/11/04 8-16 24 4200000 8 ثبت نام
پيشرفته plc ماموت- كلاس G103 دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه قادر ميرزايي 95/11/11 8-16 24 4500000 8 ثبت نام
هيدروليك مقدماتي ماموت- كلاس G102 يكشنبه، دوشنبه، سه شنبه مهدي سلطاني 95/11/17 8-16 24 4500000 8 ثبت نام
سنسوريك ماموت- كلاس G102 دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه سعيد رضايي 95/12/02 8-16 24 3900000 8 ثبت نام
سنسوريك ماموت- كلاس G102 دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه سعيد رضايي 95/12/02 8-16 24 3900000 8 ثبت نام
هيدروليك تعميراتي ماموت- كلاس G102 يكشنبه، دوشنبه، سه شنبه مهدي سلطاني 95/12/15 8-16 24 5400000 8 ثبت نام
هيدروليك مقدماتي ماموت- كلاس G102 يكشنبه ها مهندس سلطاني 1395/10/26 13 الي 17 24 4500000 8 ثبت نام

تقويم آموزشي پاييز

عنوان دورهمحل برگزاریروزهای برگزارینام مدرستاریخ شروعساعت برگزاریمدت زمان (ساعت)شهریه دوره (ریال)تعداد (نفر)عملیات
آشنايي با تجهيزات صنعتي ماموت- كلاس G102 پنجشنبه ها مهندس سعيد رضايي 96/09/02 8 الي16 8 12000000 24 ثبت نام
دوره آموزشي MFMEA ماموت- كلاس G102 پنجشنبه ها مهندس سعيد رضايي 96/09/16 8 الي16 8 12000000 24 ثبت نام
استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين در انبارداري(باركد و RFID) ماموت- كلاس G102 پنجشنبه جناب آقاي مهندس غلامي 96/10/28 8-16 8 27795000 7 ثبت نام

برنامه آموزشي دوره هاي فستو در نمايندگي استان البرز - تقويم پاييز

عنوان دورهمحل برگزاریروزهای برگزارینام مدرستاریخ شروعساعت برگزاریمدت زمان (ساعت)شهریه دوره (ریال)تعداد (نفر)عملیات
هيدروليك مقدماتي ماموت- كلاس G102 يكشنبه، دوشنبه، سه شنبه مهدي سلطاني 1395/7/11 8-16 24 4500000 10 ثبت نام
پنيوماتيك مقدماتي ماموت- كلاس G103 دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه سعيد رضايي 1395/7/26 8-16 24 3900000 8 ثبت نام
پنيوماتيك پيشرفته ماموت- كلاس G103 دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه سعيد رضايي 95/08/17 8-16 24 4200000 8 ثبت نام
پيشرفته plc ماموت- كلاس G103 دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه قادر ميرزايي 95/09/15 8-16 24 4500000 8 ثبت نام
هيدروليك تعميراتي ماموت- كلاس G102 يكشنبه، دوشنبه، سه شنبه مهدي سلطاني 95/09/21 8-16 24 5400000 8 ثبت نام
سنسوريك ماموت- كلاس G102 يكشنبه، دوشنبه، سه شنبه سعيد رضايي 95/09/28 8-16 24 3900000 8 ثبت نام
مقدماتي plc ماموت- كلاس G103 دوشنبه ها مهندس حامد جلالي 1395/8/3 8-16 24 4300000 8 ثبت نام
هيدروليك مقدماتي ماموت- كلاس G102 يكشنبه ها مهندس مهدي سلطاني 95/08/09 8-16 24 4500000 8 ثبت نام
پنيوماتيك پيشرفته ماموت- كلاس G103 سه شنبه ها مهندس سعيد رضايي 95/08/04 8-16 24 4200000 8 ثبت نام
پيشرفته plc ماموت- كلاس G103 دوشنبه ها مهندس قادر ميرزايي 95/08/24 8-16 24 4500000 8 ثبت ناممركز آموزش ماموت


ذيرش فراگیر بدون نياز به مدرك پيش دانشگاهي در مركز آموزش ماموت ...

آدرس : اتوبان کرج ، قزوين ، 5 کيلومتر بعد از پل هوايي کردان - مجتمع صنعتی ماموت

تلفن : 44523400 9826+
تلفکس : 44526043 9826+

پست الکترونیک : uast@MammutGroup.com


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مركز آموزش ماموت میباشد شرایط استفاده  |  سیاست حفظ حریم خصوصی